ΠΕΕ Επιβ. Διεθνείς – ενότητα ΣΤ. Πρόσβαση στην αγορά

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβ. Διεθνείς ενότητα ΣΤ

1. 

Η κοινοτική άδεια του άρθρου 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 όπως ισχύει εκδίδεται για …

2. 

Η κοινοτική άδεια του άρθρου 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 όπως ισχύει εκδίδεται για …

3. 

Για την κίνηση λεωφορείου για την αντικατάσταση λεωφορείου που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης κατά την εκτέλεση έκτακτης διεθνούς μεταφοράς, βάσει της Συμφωνίας INTERBUS…

4. 

Είναι δυνατόν Έλληνας μεταφορέας να δρομολογήσει λεωφορείο κενό για να παραλάβει από το Ζάγκρεμπ στη Θεσσαλονίκη ομάδα Κροατών επιστημόνων για τη συμμετοχή τους σε συνέδριο ;

5. 

Ποιες ορίζονται ως παλλινδρομικές υπηρεσίες (τύπου "σαϊτας") ;

6. 

Τα λεωφορεία που εξυπηρετούν έκτακτες μεταφορές βάσει της συμφωνίας INTERBUS …

7. 

Για την πραγματοποίηση έκτακτης (τουριστικής) μεταφοράς από την Ελλάδα στην Γαλλία μέσω Ιταλίας τι απαιτείται να υπάρχει επί του λεωφορείου ;

8. 

Κατά τη διάρκεια ποιών διεθνών μεταφορών επιτρέπεται η πραγματοποίηση στάσεων, χωρίς ειδική έγκριση ;

9. 

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του κανονισμού 684/92/ΕΟΚ όπως ισχύει ;

10. 

Από ποιους φορείς εξυπηρετούνται οι διεθνείς τακτικές γραμμές μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. ;

11. 

Τι ισχύει για την υπεργολαβία στις διεθνείς τακτικές γραμμές εντός της Ε.Ε., εκτελούμενων βάσει του κανονισμού 684/92/ΕΟΚ ;

12. 

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια διεθνούς τακτικής γραμμής ;

13. 

Ποιες μεταφορές ρυθμίζει η πολυμερής Συμφωνία INTERBUS ;

14. 

Επιτρέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 684/92 όπως ισχύει, η μίσθωση, από ελληνικό γραφείο γενικού τουρισμού, λεωφορείων ταξινομημένων στην Μ. Βρετανία για την πραγματοποίηση διεθνούς έκτακτης μεταφοράς επιβατών ;

15. 

Η διεθνής μεταφορά για ίδιο λογαριασμό εντός της Ε.Ε., με τη χρήση λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται ;

16. 

Είναι επιτρεπτή η διενέργεια ενδομεταφορών σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς τακτικής γραμμής ;

17. 

Επιτρέπεται η μετάβαση κενού ελληνικού τουριστικού λεωφορείου στην Ουκρανία και η επιστροφή του με επιβάτες στην Ελλάδα ;

18. 

Επιτρέπεται η μετάβαση ελληνικού τουριστικού λεωφορείου στην Τουρκία και η επιστροφή του με επιβάτες στην Ελλάδα ;

19. 

Μία ΚΤΕΛ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει την εξυπηρέτηση οργανωμένης εκδρομής φοιτητών στο εξωτερικό ;

20. 

Μπορεί ένα γραφείο γενικού τουρισμού να μεταφέρει Αμερικανούς υπηκόους που αφίχθησαν αεροπορικώς στην Αλβανία, οδικώς, από τα Τίρανα στα Ιωάννινα ;

21. 

Ποιες διεθνείς λεωφορειακές γραμμές ορίζονται ως "ειδικές τακτικές γραμμές" στον κανονισμό (ΕΟΚ) 684/92, όπως ισχύει ;

22. 

Τι απαιτείται για τη διέλευση της Ελβετίας στο πλαίσιο οδικής εκδρομής με προορισμό τη Γερμανία ;

23. 

Για την εξυπηρέτηση από Έλληνα μεταφορέα διεθνούς τακτικής γραμμής μεταξύ της Αθήνας και Βιέννης (Αυστρία) απαιτείται …

24. 

Ένας Έλληνας μεταφορέας επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των εβδομαδιαίων δρομολογίων της γραμμής Αθήνα - Μόναχο που εξυπηρετεί από ένα σε δύο. Τι απαιτείται για το σκοπό αυτό ;

25. 

Ένας Έλληνας μεταφορέας επιθυμεί να εξυπηρετήσει προσωρινά ενδομεταφορές με αφετηρία το Παρίσι με τη χρήση εννεαθέσιου οχήματος (8 θέσεις επιβατών συν τη θέση του οδηγού). Έχει αυτό το δικαίωμα;

26. 

Για τη χορήγηση βιβλίων φύλλων πορείας εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. ή των Συμφωνιών ASOR & INTERBUS, σε ποια υπηρεσία υποβάλλει αίτηση ο μεταφορέας ;

27. 

Στην έκτακτη μεταφορά μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας ποιες διατάξεις εφαρμόζονται ;

28. 

Στην έκτακτη μεταφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ποιες διατάξεις εφαρμόζονται ;

29. 

Ως τι είδους μεταφορά επιβατών χαρακτηρίζεται η μετάβαση λεωφορείου με επιβάτες από την Ελλάδα στην Κροατία και η επιστροφή του λεωφορείου κενού στην Ελλάδα ;

30. 

Ποιες είναι οι ελληνικές αρμόδιες αρχές ελέγχου για τη νομιμότητα των διεθνών μεταφορών ;

31. 

Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σε λεωφορείο από Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Νομαρχίας, ο επιχειρηματίας-ιδιοκτήτης του λεωφορείου έχει δικαίωμα προσφυγής ...

32. 

Είναι δυνατή, με πρωτοβουλία του μεταφορέα, η διακοπή εκμετάλλευσης διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής εντός της Ε.Ε., πριν από την ημερομηνία λήξης της σχετικής άδειας ;

33. 

Για την εξυπηρέτηση διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας από ελληνική μεταφορική εταιρεία, η Π.Γ.Δ.Μ. …

34. 

Η ποινή της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας σε ελληνικό τουριστικό λεωφορείο για τη διαπίστωση παράβασης των διατάξεων του π.δ. 160/96, κατά τη διενέργεια διεθνούς μεταφοράς, επιβάλλεται …

35. 

Ποιες μεταφορές καλούνται στο κοινοτικό δίκαιο και ως "ενδομεταφορές (καμποτάζ)";

36. 

Οι ενδομεταφορές στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα …

37. 

Ποιοι δικαιούνται να εξυπηρετήσουν διεθνείς έκτακτες μεταφορές επιβατών ;

38. 

Για τη συμπληρωματική δρομολόγηση λεωφορείων σε τακτικές γραμμές εντός της Ε.Ε., που εξυπηρετεί Έλληνας μεταφορεάς, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μισθωνένων οχημάτων ;

39. 

Είναι δυνατή η έκδοση άδειας τακτικής γραμμής σε κοινοπραξία επιχειρήσεων;

40. 

Στην περίπτωση που επί λεωφορείου που διενεργεί διεθνή μεταφορά επιβαίνουν άτομα χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και αποδειχθεί συνυπαιτιότητα του επιχειρηματία, τότε …

41. 

Ποια είναι, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, η χρονική περίοδος ισχύος των βιβλίων φύλλων πορείας εκτάκτων διαδρομών Ε.Ε. που χορηγούνται σε Έλληνες μεταφορείς διεθνών μεταφορών ;

42. 

Στο φύλλο πορείας της Συμφωνίας INTERBUS, ο κατάλογος επιβατών θα πρέπει να συμπληρώνεται …

43. 

Εφόσον ένα ελληνικό λεωφορείο χρησιμοποιείται σε διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας βάσει της διμερούς Συμφωνίας οδικών μεταφορών ...

44. 

Εφόσον ένα ελληνικό λεωφορείο χρησιμοποιείται σε διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή βάσει της διμερούς Συμφωνίας οδικών μεταφορών Ελλάδας - Τουρκίας, επιβαρύνεται με τέλη χρήσης οδικών υποδομών (όπως π.χ. διόδια) ;

45. 

Επιτρέπεται μια έκτακτη διεθνής μεταφορά μεταξύ Αθήνας και Ρώμης να αναχωρεί τρεις φορές την εβδομάδα την ίδια ώρα κάθε φορά ;

46. 

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στην Ελλάδα κατά τον έλεγχο σε λεωφορείο που εξυπηρετεί διεθνή ενδοκοινοτική τακτική γραμμή, έχουν δικαίωμα να ελέγχουν την ύπαρξη …

47. 

Σε ελληνικό λεωφορείο που κατά το συνοριακό έλεγχο διαπιστώθηκε παράβαση των διατάξεων του π.δ. 160/96, τι κυρώσεις επιβάλλονται ;

48. 

Τα φύλλα ελέγχου εκτάκτων μεταφορών της Συμφωνίας INTERBUS μπορούν να μεταβιβαστούν;

49. 

Τα φύλλα ελέγχου των εκτάκτων μεταφορών που έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να φυλάσσονται στην έδρα της επιχείρησης;

50. 

Ποια είναι η διαφορά των τακτικών και των ειδικών τακτικών γραμμών;

51. 

Επιτρέπεται ελληνικό τουριστικό λεωφορείο να μεταβεί στη Ρώμη για να παραλάβει ομάδα Ελλήνων φοιτητών που αφίχθησαν αεροπορικώς στη Ρώμη για να εξυπηρετήσει τοπικές μεταφορές επί μία εβδομάδα;

52. 

Η πραγματοποίηση έκτακτης μεταφοράς, από τουρκικό λεωφορείο, με προορισμό στην Ελλάδα ρυθμίζεται από …

53. 

Για ποιον από τους παρακάτω λόγους είναι δυνατόν να μη γίνει δεκτή αίτηση μεταφορέα για την εξυπηρέτηση διεθνούς τακτικής γραμμής, σύμφωνα με τον κανονισμό 684/92/ΕΟΚ;

54. 

Στην περίπτωση που Έλληνας και Ιταλός μεταφορέας εκμεταλλεύονται την ίδια γραμμή, είναι δυνατόν να διεφέρουν τα κόμιστρα που εισπράττουν;

55. 

Τι ισχύει για τα λεωφορεία που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές επιβατών για ίδιο λογαριασμό;

56. 

Είναι δυνατή η αύξηση των κομίστρων διεθνούς τακτικής γραμμής που εισπράττει Έλληνας μεταφορέας διαρκούσης της ισχύος της σχετικής άδειας;

57. 

Μπορεί μεταφορέας που έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση διεθνούς τακτικής γραμμής να εξυπηρετεί λιγότερα από τα προγραμματισμένα δρομολόγια;

58. 

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας INTERBUS;

59. 

Εντός ποιου χρονικού διαστήματος υποχρεούται να τοποθετηθεί η Ιταλία επί, απεσταλμένου από το Υπ.Μ.Ε., αιτήματος Έλληνα μεταφορέα για τακτική γραμμή μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας;

60. 

Ποια διαδικασία εφαρμόζεται για την ανανέωση της άδειας ενδοκοινοτικής τακτικής γραμμής, που εξυπηρετεί Έλληνας μεταφορέας;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *