ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές – ενότητα ΣΤ. Πρόσβαση Στην Αγορά

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Επιβ. Εθνικές ενότητα ΣΤ

1. 

Οι σχολικές μεταφορές διενεργούνται από …

2. 

Η χρήση ζωνών ασφαλείας στα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές είναι υποχρεωτική …

3. 

Τα λεωφορεία Δ.Χ. που πραγματοποιούν σχολικές ...

4. 

Οι μεταφορές λουομένων διενεργούνται από …

5. 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) εξυπηρετούν ...

6. 

Ποιοι έχουν το δικαίωμα πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών;

7. 

Ενδιάμενες στάσεις, πέραν της αφετηρίας και του τέρματος τακτικής γραμμής που εξυπηρετείται από ΚΤΕΛ, σε ποια δρομολόγια επιτρέπονται;

8. 

Εγκρίσεις θέσεως σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων χορηγούνται …

9. 

Τι ισχύει για την απόσυρση των τουριστικών λεωφορείων;

10. 

Τι ισχύει για την απόσυρση των υπεραστικών λεωφορείων Δ.Χ.;

11. 

Τα υπεραστικά λεωφορεία μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους …

12. 

Τι ισχύει για τα υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ. μήκους μεγαλύτερου των 12 μέτρων;

13. 

Σε μία ΚΤΕΛ Α.Ε. άδεια οδικού μεταφορέα θα πρέπει να διαθέτει …

14. 

Στην περίπτωση ανηλίκου κληρονόμου λεωφορείου δημόσιας χρήσης, προκειμένου να διατηρήσει ο ανήλικος την κατοχή του λεωφορείου, θα πρέπει …

15. 

Μία τουριστική επιχείρηση οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ) είναι δυνατόν να διοργανώσει εκδρομή;

16. 

Ποιος ασκεί εποπτεία στη λειτουργία των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.;

17. 

Πως καθορίζεται το κόμιστρο των μεταφορών που διενεργούν τα ΚΤΕΛ και οι ΚΤΕΛ Α.Ε.;

18. 

Τα τουριστικά λεωφορεία ασφαλίζονται …

19. 

Σε ποιους φορείς ανήκει το έργο της εκτέλεσης συγκοινωνίας με κόμιστρο;

20. 

Τι κυρώσεις αντιμετωπίζουν οι μεταφορείς σε περίπτωση υποκλοπής έργου που εξυπηρετείται κατ' αποκλειστικότητα από τα τουριστικά λεωφορεία;

21. 

Πως καθορίζεται το κόμιστρο των άγονων γραμμών νήσων που δεν εξυπηρετούνται από ΚΤΕΛ;

22. 

Τα τουριστικά λεωφορεία μετά την απόσυρση τους λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας …

23. 

Για ποιο χρονικό διάστημα έχει ισχύ η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου (προκειμένου για την ταξινόμηση του τουριστικού λεωφορείου);

24. 

Επιτρέπεται η μίσθωση λεωφορείων Δ.Χ. από τουριστικά γραφεία ;

25. 

Πως καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο;

26. 

Σε περίπτωση αναγκαστικής αφαίρεσης τουριστικού λεωφορείου ως εμπορεύματος, ο κάτοχος στο όνομα του οποίου είχε εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου …

27. 

Κατά την εξυπηρέτηση μεταφοράς με τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης …

28. 

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης με λεωφορεία ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε.;

29. 

Οι ΚΤΕΛ Α.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης εξυπηρετούν …

30. 

Επιτρέπεται η αύξηση της δύναμης λεωφορείων μίας ΚΤΕΛ Α.Ε.;

31. 

Η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών πραγματοποιείται :

32. 

Σε μια μεταφορική ανώνυμη εταιρεία (γραφείο γενικού ή εσωτερικού τουρισμού), η προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να πληρούται :

33. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί το πρόσωπο που έχει ορισθεί να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης οδικών επιβατικών μεταφορών :

34. 

Για πόσο χρόνο είναι δυνατό να ασκηθεί η δραστηριότητα οδικής μεταφοράς επιβατών σε περίπτωση που το πρόσωπο που διαθέτει το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας καταστεί δικαιοπρακτικά ανίκανο:

35. 

Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι καταδικασθείς τελεσίδικα για παράβαση της νομοθεσίας ""περί ναρκωτικών"" πληροί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας;

36. 

Για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών σε ατομική μεταφορική επιχείρηση στην οποία ο ιδιοκτήτης δεν πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας:

37. 

Για ποια λεωφορεία δεν απαιτείται η έκδοση από τον ιδιοκτήτη άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα ;

38. 

Ποιες επιχειρήσεις απαλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας ;

39. 

Επιλέξτε, μεταξύ των αναφερομένων, την περίπτωση κατά την οποία αίρεται η προϋπόθεση της αξιοπιστίας προσώπου για τη χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών :

40. 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών είναι:

41. 

Η οικονομική επιφάνεια που απαιτείται ως εγγύηση για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών …

42. 

Σε λειτουργούσα μεταφορική επιχείρηση (γραφείο γενικού τουρισμού), αν διαπιστωθεί ότι έπαυσε να πληρούται η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

43. 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας μπορεί να διευθύνει μόνιμα και πραγματικά :

44. 

Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας που έχει χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας :

45. 

Στις περιπτώσεις προσωρινής λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων (τουριστικών γραφείων) χωρίς άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, όταν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία χωρίς να καλυφθούν οι προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001, τι από τα παρακάτω συμβαίνει :

46. 

Η μεταφορά εργαζομένων σε βιομηχανία και αντιστρόφως είναι δυνατόν να εξυπηρετείται …

47. 

Υπεραστικά λεωφορεία ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Α.Ε. επιτρέπεται να μεταφέρουν όρθιους επιβάτες

48. 

Στην περίπτωση μη παραλαβής από λεωφορείο ΚΤΕΛ, επιβάτη από προκαθορισμένη στάση τακτικής γραμμής …

49. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης θέσης από επιβάτη τακτικής υπεραστικής γραμμής δέκα (10) ώρες πριν από τη προγραμματισμένη αναχώρηση, ο συγκοινωνιακός φορέας …

50. 

Η μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων με λεωφορεία επιτρέπεται;

51. 

Η αναγραφή διαφημίσεων πολιτικού περιεχομένου σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε. επιτρέπεται;

52. 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου από το κύκλωμα εργασίας μετά από ποιο χρονικό διάστημα ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη;

53. 

Σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου από το κύκλωμα εργασίας λόγω βλαβών μετά από ποιο χρονικό διάστημα ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας με απόφαση του οικείου Νομάρχη;

54. 

Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής αστικού ή υπεραστικού λεωφορείου Δ.Χ. λόγω πυρκαγιάς (ανωτέρα βία), προκειμένου να μην ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντικατάσταση του εντός ...

55. 

Με τη χρήση ημιαστικού λεωφορείου ΚΤΕΛ είναι δυνατό να εξυπηρετούνται …

56. 

Μέχρι ποιας ηλικίας παιδιά απαγορεύεται να μεταφέρονται με λεωφορεία ΚΤΕΛ άνευ συνοδού;

57. 

Η μεταφορά στρατιωτών από και προς τα στρατόπεδα διενεργείται …

58. 

Η μεταφορά επιβατών με τουριστικά λεωφορεία εντός της χώρας πραγματοποιείται …

59. 

Είναι δυνατόν, βάσει του ν. 2446/96, να αναστέλλεται η χορήγηση νέων εγκρίσεων θέσης σε κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων ;

60. 

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει τα τουριστικά λεωφορεία να είναι εφοδιασμένα με ονομαστικό κατάλογο επιβατών ;

61. 

Είναι δυνατή η μεταβίβαση λεωφορείων ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε.;

62. 

Στην περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής τουριστικού γραφείου, οι άδειες κυκλοφορίας των λεωφορείων ...

63. 

Η ανάθεση των σχολικών μεταφορών, όταν πρόκειται για σχολείο της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται …

64. 

Στην περίπτωση που κληρονόμος τουριστικού λεωφορείου από αμέλεια δεν αποκτήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ, μετά από ποιο χρονικό διάστημα ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ;

65. 

Για ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τηρούνται στην έδρα της μεταφορικής επιχείρησης τα φύλλα ταχογράφου των απασχολούμενων οδηγών ;

66. 

Σε πόσες ώρες ορίζεται η τυπική εβδομαδιαία εργασία (χωρίς παρατάσεις) του προσωπικού κίνησης των Αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής ;

67. 

Ο μέγιστος αριθμός ωρών, ετησίως, υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού κίνησης των Αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής ;

68. 

Εφόσον τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ., ιδιοκτησίας Ε.Π.Ε., εξυπηρετεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στα ΚΤΕΛ, τούτου αποδεικνυόμενου από τη διαφοροποίηση της σύνθεσης της ομάδας επιβατών, τότε οι κυρώσεις περιλαμβάνουν…

69. 

Η τοποθέτηση διαφήμισης επί της εξωτερικής επιφάνειας τουριστικού λεωφορείου …

70. 

Ποια είναι η μέγιστη ηλικία των λεωφορείων που πρόκειται να ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως υπεραστικά Δ.Χ. ;

71. 

Τα δημοτικά λεωφορεία έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν, πέραν του προσωπικού του δήμου και …

72. 

Σε περίπτωση ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ., οι άδειες κυκλοφορίας των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους …

73. 

Είναι δυνατόν δημόσιος υπάλληλος να κατέχει λεωφορείο Δ.Χ. ;

74. 

Η ελάχιστη ηλικία οδηγού λεωφορείου διανομαρχιακής απασχολούμενου με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι …

75. 

Στην περίπτωση που ένα υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. αρνηθεί τη συνεκμετάλλευση νέας διανομαρχιακής γραμμής, ενώ το ένα πέρας της γραμμής ευρίσκεται εντός του νομού έδρας του και το άλλο εντός της ίδιας Περιφέρειας, τότε …

76. 

Αν υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη εποχική επιβατική κίνηση (κατά τη διάρκεια του χειμώνα) τότε το υπεραστικό ΚΤΕΛ …

77. 

Οι φοιτητές κατά τη διακίνηση τους με λεωφορεία ΚΤΕΛ Α.Ε. μεταξύ του τόπου κατοικίας τους και την έδρα του ιδρύματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. όπου φοιτούν …

78. 

Στην περίπτωση κληρονόμου λεωφορείου Δ.Χ., ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την αποποίηση κληρονομιάς όταν ο κληρονόμος ζει στην Ελλάδα;

79. 

Οι οδικοί μεταφορείς επιβατών, ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ., σε ποιον ασφαλιστικό φορέα γενικά ασφαλίζονται ;

80. 

Λεωφορείο Ι.Χ. ιδιοκτησίας ενός δήμου που είχε αρχικά ταξινομηθεί ως τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. έχει όριο ηλικίας για την απόσυρση του ;

81. 

Στην περίπτωση κληρονόμου λεωφορείου Δ.Χ., ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την αποποίηση κληρονομιάς όταν ο κληρονόμος ζει στο εξωτερικό;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *