ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Α. Αστικό Δίκαιο

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Α

1. 

Σύμβαση είναι:

2. 

Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:

3. 

Η σύμβαση μεταφοράς καταρτίζεται:

4. 

Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:

5. 

Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων απαιτείται η συμφωνία:

6. 

Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:

7. 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;

8. 

Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:

9. 

Σύμβαση μεταφοράς στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο είναι:

10. 

Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων είναι:

11. 

Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;

12. 

Στην σύμβαση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική:

13. 

Ποιος εκδίδει το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής

14. 

Ποιες υποχρεώσεις έχει ο αποστολέας προς το μεταφορέα;

15. 

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή του φορτίου;

16. 

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;

17. 

Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;

18. 

Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:

19. 

Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΦΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;

20. 

Η φορτωτική αποτελεί συστατικό στοιχείο της σύμβασης μεταφοράς;

21. 

Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων για τον μεταφορέα;

22. 

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα για τα εμπορεύματα;

23. 

Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:

24. 

Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου;

25. 

Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα για καταστροφή ή απώλεια του φορτίου παραγράφεται:

26. 

Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση μερικής ή ολικής απώλειας του φορτίου;

27. 

Σε περιπτώσεις αβαρίας του φορτίου η 6μηνη παραγραφή της ευθύνης του μεταφορέα δεν ισχύει:

28. 

Η καθυστερημένη παράδοση του φορτίου οφείλεται σε παράλειψη το οδηγού. Ποιος ευθύνεται έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη;

29. 

Η αποζημίωση που θα καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου καλύπτει:

30. 

Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου ορίζεται:

31. 

Ο αποστολέας επικαλείται ζημιά στο φορτίο από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;

32. 

Ο μεταφορέας έχει την ίδια ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;

33. 

Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν το εμπόρευμα απωλέσθη ή καταστραφεί;

34. 

Ποια γεγονότα αποτελούν αντισυμβατική εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς από πλευράς μεταφορέα;