ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Α. Αστικό Δίκαιο

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Α

1. 
Σύμβαση είναι:
2. 
Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση σύμβασης είναι:
3. 
Η σύμβαση μεταφοράς καταρτίζεται:
4. 
Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται:
5. 
Για την κατάρτιση σύμβασης οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων απαιτείται η συμφωνία:
6. 
Η σύμβαση μεταφοράς ανάλογα με το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται διακρίνεται σε:
7. 
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης έργου (εργολαβία) που πρέπει να υπάρχουν και στη σύμβαση μεταφοράς;
8. 
Ο μεταφορέας χαρακτηρίζεται:
9. 
Σύμβαση μεταφοράς στην οποία δεν αναφέρεται το κόμιστρο είναι:
10. 
Απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων είναι:
11. 
Ποιος είναι ο τύπος της σύμβασης μεταφοράς;
12. 
Στην σύμβαση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς ο μεταφορέας εκδίδει φορτωτική:
13. 
Ποιος εκδίδει το τιμολόγιο - δελτίο αποστολής
14. 
Ποιες υποχρεώσεις έχει ο αποστολέας προς το μεταφορέα;
15. 
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή του φορτίου;
16. 
Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις είναι άκυρη η σύμβαση μεταφοράς;
17. 
Πότε είναι άκυρη μια σύμβαση μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων γενικά;
18. 
Η άτυπη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων (προφορική) αποδεικνύεται στο δικαστήριο:
19. 
Μια ατομική μεταφορική επιχείρηση με ένα (1) ΦΔΧ ανήκει σε δύο άτομα εξ αδιαιρέτου. Πώς ονομάζεται;
20. 
Η φορτωτική αποτελεί συστατικό στοιχείο της σύμβασης μεταφοράς;
21. 
Ποιες ευθύνες προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων για τον μεταφορέα;
22. 
Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα για τα εμπορεύματα;
23. 
Οι λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη είναι:
24. 
Πότε απαλλάσσεται ο μεταφορέας από την ευθύνη καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου;
25. 
Η συμβατική ευθύνη του μεταφορέα για καταστροφή ή απώλεια του φορτίου παραγράφεται:
26. 
Όταν η σύμβαση μεταφοράς είναι προφορική υπάρχει ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση μερικής ή ολικής απώλειας του φορτίου;
27. 
Σε περιπτώσεις αβαρίας του φορτίου η 6μηνη παραγραφή της ευθύνης του μεταφορέα δεν ισχύει:
28. 
Η καθυστερημένη παράδοση του φορτίου οφείλεται σε παράλειψη το οδηγού. Ποιος ευθύνεται έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη;
29. 
Η αποζημίωση που θα καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου καλύπτει:
30. 
Η συνήθης αποζημίωση που καταβάλλει ο μεταφορέας σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) του φορτίου ορίζεται:
31. 
Ο αποστολέας επικαλείται ζημιά στο φορτίο από υπαιτιότητα του μεταφορέα. Είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη ζημιά στο δικαστήριο;
32. 
Ο μεταφορέας έχει την ίδια ευθύνη, με άλλους επαγγελματίες, κατά την εκτέλεση του έργου του;
33. 
Ποιες είναι οι συνέπειες της ευθύνης του μεταφορέα αν το εμπόρευμα απωλέσθη ή καταστραφεί;
34. 
Ποια γεγονότα αποτελούν αντισυμβατική εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς από πλευράς μεταφορέα;