ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα ΣΤ. Πρόσβαση Στην Αγορά

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα ΣΤ

1. 

Ποια η διαφορά μεταξύ του έργου που εκτελεί ένα φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) και του έργου που εκτελεί ένα φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ);

2. 

Η μεταβίβαση κατόπιν αγοράς ενός φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου συντελείται:

3. 

Ποιο στοιχείο αναγράφεται επί της άδειας κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων και δείχνει αποκλειστικά τη νομιμότητα κυκλοφορίας τους κατόπιν απογραφής;

4. 

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) φορτηγού αυτοκινήτου ….

5. 

Κατά την αφαίρεση της κατοχής φορτηγού αυτοκινήτου που κυκλοφορεί ως δημόσιας χρήσης από τον πωλητή, ο οποίος είχε παρακρατήσει την κυριότητα, τι από τα παρακάτω συμβαίνει;

6. 

Κατά την μεταβίβαση φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου με πράξη εν ζωή, η άδεια κυκλοφορίας του ακυρώνεται μετά την πάροδο από την ημέρα της μεταβίβασης...

7. 

Κατόπιν μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου (μόνο του οχήματος), που κυκλοφορούσε ως δημόσιας χρήσης, ο αγοραστής μπορεί να το θέσει σε κυκλοφορία ….

8. 

Η απόκτηση φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς και η διατήρησή του σε κυκλοφορία πέραν του έτους ...

9. 

Κατά την χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) φορτηγού αυτοκινήτου …

10. 

Ο μισθωτής φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε τρίτο…

11. 

Αν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγού αυτοκινήτου, που κυκλοφορεί ως δημόσιας χρήσης, λυθεί πριν από την συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης, χωρίς να μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου στον μισθωτή, ο κάτοχός του…

12. 

Η απόκτηση φορτηγού αυτοκινήτου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι δυνατή...

13. 

Η μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου χωρίς οδηγό είναι δυνατή:

14. 

Ο χρόνος μίσθωσης ενός φορτηγού οχήματος χωρίς οδηγό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος:

15. 

Κατά τη μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα διενέργειας εθνικών, νομαρχιακών ή διεθνών μεταφορών…

16. 

Κατά τη διενέργεια μεταφορών με μισθωμένα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκίνητα, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς εκδίδονται:

17. 

Κατά τη μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, αντίγραφα των συμφωνητικών μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων κατατίθενται:

18. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος μίσθωσης φορτηγού αυτοκινήτου σύμφωνα με το π.δ.. 91/88...

19. 

Ο οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου, το οποίο έχει μισθωθεί σύμφωνα με το π.δ.. 91/88…

20. 

Ο μέγιστος αριθμός φορτηγών αυτοκινήτων που μπορεί να μισθώσει μια μεταφορική επιχείρηση είναι…

21. 

Για την άρση της παρακράτηση κυριότητας επί φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου απαιτείται:

22. 

Σε περίπτωση ανάκλησης ιδανικού μεριδίου (ποσοστού) επί φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου, το ποσοστό αυτό …

23. 

Κατά τη διαπίστωση θέσεως σε κυκλοφορία φορτηγού αυτοκινήτου ως δημόσιας χρήσης χωρίς νόμιμο δικαίωμα κυκλοφορίας, τι από τα παρακάτω συμβαίνει:

24. 

Σε περίπτωση ακινησίας φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης πέραν των πέντε ετών…

25. 

Ιδιοκτήτης ΦΔΧ αυτοκινήτου επιθυμεί να αντικαταστήσει το φορτηγό λόγω παλαιότητας με άλλο. Ποια διαδικασία απαιτείται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών πριν την αντικατάσταση του οχήματος:

26. 

Η πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων πραγματοποιείται :

27. 

Σε μια μεταφορική εταιρεία Α.Ε., η προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να πληρούται:

28. 

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί το πρόσωπο που έχει ορισθεί να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης οδικών εμπορευματικών μεταφορών:

29. 

Για πόσο χρόνο είναι δυνατό να ασκηθεί η δραστηριότητα οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που διαθέτει το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας;

30. 

Σε μια ιδιότυπη μεταφορική εταιρεία (ΙΜΕ - ΕΠΕ), οι προϋποθέσεις της επαγγελματικής επάρκειας, αξιοπιστίας, οικονομικής επιφάνειας πρέπει να πληρούνται:

31. 

Για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων σε ατομική μεταφορική επιχείρηση στην οποία ο ιδιοκτήτης δεν πληροί την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας…

32. 

Για ποια φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων δεν απαιτείται η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα για λογαριασμό τρίτων;

33. 

Η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ...

34. 

Επιλέξτε, μεταξύ των αναφερομένων, την περίπτωση κατά την οποία αίρεται η προϋπόθεση της αξιοπιστίας προσώπου για τη χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

35. 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα είναι:

36. 

Η οικονομική επιφάνεια που απαιτείται ως εγγύηση για την έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων:

37. 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών μπορεί να διευθύνει μόνιμα και πραγματικά....

38. 

Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικών εμπορευματικών μεταφορών που έχει χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας:

39. 

Ποιες είναι οι κατηγορίες φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων ανάλογα με τα γεωγραφικά όρια διενέργειας μεταφορικού έργου;

40. 

Ποιες είναι οι κατηγορίες φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων ανάλογα με το είδος των μεταφερομένων εμπορευμάτων;

41. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) που φέρουν ειδικό αμάξωμα, μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένο με τους κανόνες της τεχνικής, κατάλληλο για την υποδοχή και μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ομοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλο για την εκτέλεση άλλων έργων είναι:

42. 

Τι είδους εμπορεύματα μπορούν να μεταφέρουν τα ΦΔΧ αυτοκίνητα κοινού φόρτου;

43. 

Ποιο από τα παρακάτω αποδίδει πληρέστερα το μεταφορικό έργο των φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ψυγείων εθνικών μεταφορών;

44. 

Σε ποιούς παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εθνικών και διεθνών Μεταφορών;

45. 

Οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων επιθυμεί να αντικαταστήσει το δημόσιας χρήσης, κοινού φόρτου φορτηγό του με βυτιοφόρο υγρών καυσίμων - θερμής ασφάλτου. Μπορεί;

46. 

Ιδιοκτήτης φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου κοινού φόρτου, εθνικών μεταφορών, επιθυμεί να το μετατρέψει σε ΦΔΧ ψυγείο εθνικών μεταφορών. Μπορεί;

47. 

Φορτηγό δημόσιας χρήσης βυτιοφόρο αυτοκίνητο κατηγορίας χημικών υγρών μεταφέρει βενζίνη. Είναι νόμιμη η μεταφορά αυτή ως προς το είδος του μεταφερόμενου εμπορεύματος;

48. 

Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω φράσεων, ποια αποδίδει πληρέστερα τα όρια διενέργειας μεταφορικού έργου των νομαρχιακών φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων των ν.1073/80 και ν.δ. 531/70 :

49. 

Ιδιοκτήτης νομαρχιακού φορτηγού αυτοκινήτου (ΦΔΧ) του ν. 1073/80 επιθυμεί τη μεταφορά της έδρας του φορτηγού του από τη Λαμία στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατή η μεταφορά αυτή;

50. 

Ιδιοκτήτης ατομικής μεταφορικής επιχείρησης εθνικών μεταφορών, κάτοχος άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων εθνικών μεταφορών, αποκτά φορτηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο του ν.1073/80. Μπορεί να διενεργεί με αυτό εθνικές μεταφορές;

51. 

Ιδιοκτήτης φορτηγού δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτου του ν.δ.531/70 κοινού φόρτου, επιθυμεί να το μετατρέψει σε ΦΔΧ αυτοκίνητο ψυγείο νομαρχιακών μεταφορών. Επιτρέπεται η μετατροπή αυτή;

52. 

Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων επιθυμεί να αποκτήσει φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) νομαρχιακών μεταφορών. Μπορεί;

53. 

Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος που μπορούν να έχουν τα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) νομαρχιακών μεταφορών των ν.1073/80 και ν.δ. 531/70;

54. 

Ποιες είναι οι νομικές μορφές που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

55. 

Ποιο είναι το ελάχιστο συνολικό μικτό βάρος των ΦΔΧ αυτοκινήτων, που πρέπει να ενταχθούν σε εταιρεία προκειμένου να εγκριθεί η λειτουργία της ως μεταφορικής σύμφωνα με τον ν. 383/76;

56. 

Μεμονωμένος οδικός μεταφορέας, που έχει στη κυριότητά του δύο (2) ΦΔΧ αυτοκίνητα, μπορεί να εκτελεί διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές;

57. 

Απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για κάθε μεταβολή στη λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης;

58. 

Για ποιες μεταβολές σχετικά με τα διαθέσιμα ΦΔΧ μεταφορικής εταιρείας Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της και ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α...;

59. 

Στις ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.).......

60. 

Κάθε εταιρικό μερίδιο μιας Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. έχει αξία:

61. 

Στις Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται….

62. 

Όταν τα ΦΔΧ αυτοκίνητα εισφέρονται κατά κυριότητα σε μεταφορική επιχείρηση εκδίδονται νέες άδειες κυκλοφορίας;

63. 

Όταν δύο φυσικά πρόσωπα ασκούν από κοινού τη διοίκηση ενός ΦΔΧ αυτοκινήτου, πρόκειται για:

64. 

Οι μετοχές των μεταφορικών εταιρειών της μορφής Α.Ε. είναι:

65. 

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Ε. μεταφορικής επιχείρησης:

66. 

Κατά την έκδοση νέων μετοχών Α.Ε. μεταφορικής του ν. 383/76 (που έχει συσταθεί με εισφορά ΦΔΧ) με καταβολή της αξίας των νέων μετοχών δια χρημάτων, οι νέες μετοχές αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από....

67. 

Η τροποποίηση καταστατικού μεταφορικής εταιρείας γνωστοποιείται υποχρεωτικά:

68. 

Είναι δυνατό μια μεταφορική επιχείρηση εθνικών μεταφορών να αλλάξει κατηγορία και να δραστηριοποιηθεί στις διεθνείς μεταφορές;

69. 

Απαιτείται η εγγραφή των μεταφορικών επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών στο οικείο Επιμελητήριο;

70. 

Τι επιφέρει στη λειτουργία μεταφορικής εταιρίας του ν.383/76, η μείωση του συνολικού τονάζ των ενταγμένων σε αυτή ΦΔΧ αυτοκινήτων κάτω από τους 110 τόνους, λόγω εξόδου αυτοκινήτων;

71. 

Κατά την έξοδο ΦΔΧ αυτοκινήτων από μεταφορική εταιρεία, σε πόσο διάστημα απαιτείται η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, προκειμένου να μην διακοπεί η κυκλοφορία τους;

72. 

Είναι δυνατή η συγχώνευση μεταξύ μεταφορικών επιχειρήσεων;

73. 

Πόσες άδειες κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων χορηγούνται για κάθε ρυμουλκό μεταφορικής επιχείρησης, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 383/76 ή μεμονωμένου οδικού μεταφορέα;

74. 

Στις μεταφορικές επιχειρήσεις γενικά, για κάθε ρυμουλκό ή ελκυστήρα δημόσιας χρήσης επιτρέπεται η ταξινόμηση μέχρι τριών επικαθήμενων ή ρυμουλκουμένων οχημάτων (Ρ) , εκτός από τη περίπτωση της Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε. για την οποία χορηγούνται μέχρι 2 άδειες (Ρ) για κάθε ρυμουλκό ή ελκυστήρα. Σωστό;

75. 

Οδικός μεταφορέας με ΦΔΧ αυτοκίνητο κοινού φόρτου (ελκυστήρας με 3 επικαθήμενα "Ρ"), που ήταν ενταγμένο σε Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε., αποχωρεί από την εταιρεία προκειμένου να διενεργεί μεταφορές ως μεμονωμένος. Πόσα (Ρ) μπορεί να διατηρήσει;

76. 

Ρυμουλκά ή τράκτορες μεταφορικής εταιρείας, που έχουν εφοδιαστεί με ξεχωριστή άδεια κυκλοφορίας μπορούν να έλκουν:

77. 

Στα ρυμουλκά ή τράκτορες, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ψυγεία διεθνών μεταφορών ή ως βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου….

78. 

Κατά τη διάσπαση ΦΔΧ αυτοκινήτου κοινού φόρτου για τη χορήγηση επιπλέον ανεξάρτητων κυκλοφοριακών μονάδων (Ρ):

79. 

Τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα ΔΧ της κατηγορίας υγρών καυσίμων - θερμής ασφάλτου μπορούν να έλκονται:

80. 

Ένα ρυμουλκό κοινού φόρτου εθνικών μεταφορών μπορεί να έλκει ρυμουλκούμενο ψυγείο εθνικών μεταφορών ενταγμένο στην ίδια μεταφορική εταιρεία;

81. 

Σε περίπτωση διάλυσης μεταφορικής επιχείρησης, οι άδειες κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες των επιπλέον ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων που έχουν χορηγηθεί για κάθε ρυμουλκό ή ελκυστήρα της εταιρίας ….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *