ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα Ε. Εμπορική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Εθνικών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα Ε

1. 
Τι είναι η επιταγή;
2. 
Είναι η επιταγή μεταβιβάσιμη;
3. 
Ποιος δικαιούται να εισπράξει μια επιταγή;
4. 
Τι ποινές προβλέπονται στον εκδότη επιταγής χωρίς αντίκρισμα;
5. 
Μέχρι πότε μπορεί να εμφανιστεί επιταγή για πληρωμή ώστε ο κάτοχός της να διασφαλίσει την δυνατότητα σφράγισης αν αυτή είναι ακάλυπτη;
6. 
Είναι μια δίγραμμη επιταγή μεταβιβάσιμη;
7. 
Αν ο κάτοχος επιταγής δεν προβεί σε σφράγιση ακάλυπτης επιταγής τι δικαιώματα χάνει;
8. 
Ποιος χορηγεί στελέχη επιταγών στους εμπόρους;
9. 
Υπάρχει δυνατότητα είσπραξης επιταγής πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στο σώμα της;
10. 
Τι δυνατότητες χρηματοδότησης έχει κάτοχος μεταχρονολογημένων επιταγών μέσω πιστωτικών φορέων;
11. 
Η χρηματοδότηση από Τράπεζα με μεταβίβαση σ' αυτήν μεταχρονολογημένων επιταγών τι επιβαρύνσεις έχει;
12. 
Ποια τα κυριότερα αξιόγραφα;
13. 
Τι είναι η συναλλαγματική;
14. 
Τι σημαίνει προεξόφληση συναλλαγματικής;
15. 
Τι κόστος έχει η προεξόφληση συναλλαγματικής από Τράπεζα;
16. 
Τι σημαίνει η αναγραφή στην επιταγή "πληρώσατε σε διαταγή εμού του ιδίου";
17. 
Επιτρέπεται η έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών;
18. 
Μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;
19. 
Τι είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing);
20. 
Για πόσο χρόνο συνομολογείται σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
21. 
Πότε καταβάλλεται το μίσθωμα σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
22. 
Ποιος εμφανίζεται ως κύριος στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος αν αυτό αποτελεί αντικείμενο συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing);
23. 
Ποίου προσώπου τα στοιχεία αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης;
24. 
Τι πρόσθετη παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης;
25. 
Τι γίνεται σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν καταβάλλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα που προβλέπονται σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης;
26. 
Σε τι συνίσταται η πίστωση;
27. 
Ποιοι παρέχουν πίστωση και έναντι ποιου ανταλλάγματος;
28. 
Γιατί έχει μεγάλη σημασία η πίστωση στο εμπόριο;
29. 
Τι μορφές πίστωσης παρέχουν οι Τράπεζες στις επιχειρήσεις;
30. 
Πως κατοχυρώνουν οι Τράπεζες την αποπληρωμή των δανείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις;
31. 
Τι διασφαλίζουν οι Τράπεζες με τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
32. 
Τι αντάλλαγμα λαμβάνει αυτός που παρέχει πίστωση;
33. 
Πως έχουν ενημέρωση οι Τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών;
34. 
Πως απεικονίζεται η περιουσιακή συγκρότηση της επιχείρησης λογιστικά;
35. 
Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι δαπάνες μιας μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
36. 
Ποιες χαρακτηρίζονται πάγιες δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
37. 
Ποιες χαρακτηρίζονται μεταβλητές δαπάνες σε μια επιχείρηση οδικών εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών;
38. 
Ποιες δαπάνες παραμένουν σταθερές για δεδομένο χρόνο και δεν επηρεάζονται από την χιλιομετρική διάνυση;
39. 
Ποια σχέση συνδέει τις πάγιες δαπάνες με την χιλιομετρική διάνυση;
40. 
Ποια τα συνοδευτικά στοιχεία κατά την μεταφορά εμπορευμάτων με Φ.Δ.Χ.;
41. 
Ποιο αντίτυπο της φορτωτικής αποτελεί αποδεικτικό δαπάνης και παραδίδεται σ αυτόν που καταβάλει τα κόμιστρα;
42. 
Πότε εκδίδεται η φορτωτική;
43. 
Σε πόσα τουλάχιστον αντίγραφα εκδίδεται η φορτωτική;
44. 
Σε περίπτωση επιστροφής ποσού κομίστρων τι παραστατικό (στοιχείο) εκδίδει ο μεταφορέας;
45. 
Πότε εκδίδεται συγκεντρωτική φορτωτική από τον μεταφορέα;
46. 
Επιτρέπεται τα Φ.Ι.Χ. να μεταφέρουν αγαθά τρίτων ;
47. 
Πότε αρκεί ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς αντί δελτίου αποστολής σε μεταφορές αγαθών;
48. 
Ποιος θεωρείται μεταφορέας κατά τον Κ.Β.Σ.;
49. 
Τι θεωρείται μεταφορικό γραφείο κατά τον Κ.Β.Σ.;
50. 
Πώς καθορίζεται το κόμιστρο για διενεργούμενες με ΦΔΧ οχήματα, εθνικές οδικές μεταφορές;
51. 
Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου ανώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;
52. 
Πώς τιμωρείται η είσπραξη ή καταβολή κομίστρου κατώτερου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ καθορισμού κομίστρου;
53. 
Ποίου τονάζ αυτοκίνητα αφορούν οι ΚΥΑ περί καθορισμού κομίστρου;
54. 
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ΚΥΑ καθορισμού κομίστρων όταν το όχημα μεταφέρεται με πλοίο;
55. 
Περιλαμβάνουν τα κόμιστρα που προβλέπονται από τις ΚΥΑ έξοδα φόρτωσης, εκφόρτωσης, συσκευασίας, αποθήκευσης, περισυλλογής, φύλαξης και αποζημίωσης διαμεταφορέα;
56. 
Ποιος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ;
57. 
Ποιες οι κατηγορίες βιβλίων που προβλέπει ο ΚΒΣ;
58. 
Τι κατηγορίας βιβλία τουλάχιστον τηρεί ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων (εκμεταλλευτής αυτοκινήτου ΔΧ);
59. 
Τι κατηγορίας βιβλία τηρεί η μεταφορική επιχείρηση νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΜΕ ΕΠΕ;
60. 
Πότε ενημερώνονται τα φορολογικά βιβλία Β΄ κατηγορίας;
61. 
Πώς γίνεται η καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία;
62. 
Πού θεωρεί τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο μεταφορέας;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.