ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών – ενότητα ΣΤ. Πρόσβαση Στην Αγορά

Καλώς ήλθατε στο τεστ ΠΕΕ Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών ενότητα ΣΤ

1. 

Ελληνικό φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, ψυγείο διεθνών μεταφορών μεταφέρει μη ευπαθή προϊόντα από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Επιτρέπεται η μεταφορά ειδών για τα οποία δεν απαιτείται ψύξη με το συγκεκριμένο είδος φορτηγού;

2. 

Για ποια από τις αναφερόμενες κατηγορίες φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) αυτοκινήτων απαιτείται ένταξη σε μεταφορική επιχείρηση για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών;

3. 

Μεταφορική επιχείρηση διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών μισθώνει για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της φορτηγό αυτοκίνητο κατηγορίας εθνικών μεταφορών. Μπορεί με αυτό να διενεργεί διεθνείς μεταφορές;

4. 

Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, προς και από άλλες χώρες μπορούν να πραγματοποιούνται με ….

5. 

Οι διμερείς άδειες διέλευσης χρησιμοποιούνται:

6. 

Ποια είναι τα είδη αδειών διέλευσης που χρησιμοποιούνται για μεταφορές εμπορευμάτων από και προς τρίτες (μη κοινοτικές) χώρες, σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες των κρατών για τις εμπορευματικές μεταφορές;

7. 

Πότε μια διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων ονομάζεται τριγωνική;

8. 

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:

9. 

Έλληνας μεταφορέας, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια ΕΔΥΜ, επιθυμεί να διενεργήσει μεταφορά εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Μόσχα ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή. Με ποιες άδειες διέλευσης πρέπει να εφοδιαστεί προκειμένου να διενεργήσει τη μεταφορά;

10. 

Έλληνας μεταφορέας, κάτοχος κοινοτικής άδειας πρόκειται να διενεργήσει μεταφορά εμπορευμάτων με φόρτωση στην Τουρκία και εκφόρτωση στην Γερμανία. Ποιες άδειες διέλευσης απαιτούνται για τη μεταφορά;

11. 

Ρώσος μεταφορέας μεταφέρει εμπορεύματα στη Γερμανία και κατά την επιστροφή στη χώρα του επιθυμεί να παραλάβει εμπορεύματα από την Αθήνα προς τη Μόσχα. Είναι δυνατή η μεταφορά αυτή;

12. 

Ποια η διάρκεια ισχύος των αδειών διέλευσης που χορηγούνται σε έλληνες μεταφορείς για διενέργεια μεταφορών εμπορευμάτων προς και από την Αλβανία;

13. 

Η άδεια ΕΔΥΜ χρησιμοποιείται :

14. 

Σε κάθε φύλλο του συνοδευτικού βιβλίου της άδειας ΕΔΥΜ σημειώνονται υποχρεωτικά:

15. 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας ΕΔΥΜ που χορηγείται σε Έλληνες μεταφορείς είναι:

16. 

Η άδεια ΕΔΥΜ χορηγείται βάσει:

17. 

Έλληνας μεταφορέας, ο οποίος διαθέτει άδεια ΕΔΥΜ πρόκειται να διενεργήσει οδική μεταφορά εμπορευμάτων με φόρτωση στην Τουρκία και εκφόρτωση στη Μολδαβία. Απαιτείται άδεια διέλευσης για τη μεταφορά;

18. 

Μεταφορέας οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ιδιοκτήτης ενός φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μεταφοράς υγρών τροφίμων, επιθυμεί με το ίδιο αυτοκίνητο να διενεργεί εθνικές και διεθνείς μεταφορές. Έχει τη δυνατότητα αυτή;

19. 

Σε ποιες χώρες ισχύει η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92;

20. 

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 χορηγείται :

21. 

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:

22. 

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:

23. 

Για τη διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εντός της ΕΕ με συνδυασμό οχημάτων ....

24. 

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται :

25. 

Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω το σωστό:

26. 

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της Ε.Ε. και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δύο διαφορετικά κράτη - μέλη διενεργείται :

27. 

Σε περίπτωση μεταβίβασης ΦΔΧ αυτοκινήτου το επικυρωμένο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας (θαλασσί έντυπο), που αντιστοιχεί στο μεταβιβαζόμενο ΦΔΧ αυτοκίνητο:

28. 

Για τη διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών για ίδιο λογαριασμό εντός της Ε.Ε. :

29. 

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις, που διαθέτουν κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ)881/92 απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση να εκτελούν εσωτερική μεταφορά εντός άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Σωστό;

30. 

Μεταφορική επιχείρηση εγκατεστημένη σε μη κοινοτική χώρα επιθυμεί τη διενέργεια μεταφορών cabotage (ενδομεταφορών) στην Ελλάδα. Έχει τη δυνατότητα αυτή;

31. 

Η βεβαίωση οδηγού του Κανονισμού (ΕΚ) 484/2002 χορηγείται:

32. 

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης του οδηγού με τη μεταφορική επιχείρηση, η βεβαίωση οδηγού του κανονισμού (ΕΚ) 484/2002 :

33. 

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οδηγού του κανονισμού (ΕΚ) 484/2002 είναι :

34. 

Η βεβαίωση οδηγού πιστοποιεί ότι :

35. 

Το καμποτάζ (cabotage) είναι :

36. 

Οι μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, με σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης εντός ενός κράτους μέλους της Ε.Ε (καμποτάζ), που μπορεί να διενεργεί μια μεταφορική επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλη κοινοτική χώρα:

37. 

Για τη διενέργεια καμποτάζ (cabotage) ή ενδομεταφοράς απαιτείται :

38. 

Κατά τη διενέργεια μεταφορών καμποτάζ (cabotage), η μεταφορική επιχείρηση οφείλει να ακολουθεί όσον αφορά στους όρους της σύμβασης μεταφοράς, στον ΦΠΑ, στις Υπηρεσίες Μεταφορών, στα βάρη και διαστάσεις των οχημάτων, τη νομοθεσία :

39. 

Μια διεθνής εμπορευματική μεταφορά για την οποία χρησιμοποιείται φορτηγό αυτοκίνητο, προκειμένου να χαρακτηριστεί ""συνδυασμένη μεταφορά '', πρέπει απαραιτήτως …..

40. 

Για τη διενέργεια συνδυασμένης μεταφοράς,….

41. 

Τι είναι το CARNET TIR;

42. 

Το CARNET TIR καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;

43. 

Ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξης του CARNET TIR;

44. 

Μέχρι ποιού ποσού φθάνει η εγγυητική κάλυψη του CARNET TIR;

45. 

Τι επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση του CARNET TIR;

46. 

Το κάθε δελτίο TIR, για πόσα ταξίδια ισχύει;

47. 

Ποιος προμηθεύεται το δελτίο TIR;

48. 

Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;

49. 

Σε ποιά από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;

50. 

Σε περίπτωση κλοπής ή γενικά απώλειας των εμπορευμάτων, στις Διεθνείς Μεταφορές, ποιος θα πρέπει να καταβάλει τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους;

51. 

Ποια είναι η εγγυοδοτική αλυσίδα στη διαδικασία του CARNET TIR;

52. 

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει το CARNET TIR;

53. 

Εντός πόσων ημερών πρέπει να επιστραφεί στην ΟΦΑΕ το χρησιμοποιημένο δελτίο TIR;

54. 

Πότε θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, χωρίς πρόβλημα, η μεταφορά εμπορευμάτων με τη χρήση του δελτίου TIR;

55. 

Μέχρι πόσα δελτία TIR μπορεί να πάρει ένας μεταφορέας από την ΟΦΑΕ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *