Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή στην σχολή για ADR

χρειάζονται τα ακόλουθα έγγραφα:
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηριου.
 • 2 φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας
 • 2 φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης
 • .

Για την εγγραφή στην σχολή για ΠΕΕ  (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας)

χρειάζονται τα ακόλουθα έγγραφα:
  • 2 φωτογραφίες
  • 2 φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας
  • 2 φωτοαντίγραφα απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ΠΤΥΧΙΟ από ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • .